Po - Pá: 8:00 - 16:00
0
Prázdný

 

Ve svém košíku zatím nic nemáte.

 

/ Obecná pravidla soutěží na facebookové stránce Beaphar CZ

Obecná pravidla soutěží na facebookové stránce Beaphar CZ

(dále jen „Obecná pravidla“)

I. Obecná ustanovení

 1. Účastníkem soutěže se stává každý účastník, jenž akceptuje pravidla soutěže, která u ní budou specifikována, splňuje podmínky uvedené v těchto Obecných pravidlech a zašle prostřednictvím komentáře na Facebooku (www.facebook.com) ze svého uživatelského účtu odpověď na soutěžní otázku (dále jen „Účastník“).
 2. Organizátorem soutěže je Beaphar Eastern Europe, s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 60467, se sídlem Revoluční 1381/3, 290 01 Poděbrady, IČ 25678248 (dále jen „Organizátor“).
 3. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky nebo Slovenské republiky. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora a osoby jim blízké.
 4. Organizátor nemusí uchovávat dotazy Účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.
 5. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.
 6. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.
 7. Vstupem do soutěže se všichni Účastníci zavazují dodržovat její pravidla.
 8. Soutěže nejsou žádným způsobem organizovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Facebook Inc. a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté prostřednictvím soukromé zprávy nebudou ostatním účastníkům nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány Organizátorovi, nikoliv společnosti Facebook Inc.

II. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

 1. Účastník soutěže poskytuje vložením komentáře jako odpovědi na soutěžní otázku Organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje – jméno, příjmení, facebookové jméno (název účtu na www.facebook.com) a doručovací adresu – ve své databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem kontaktování o výhře a zaslání výhry.
 2. Účastník soutěže dále poskytuje souhlas s umístěním soutěžních fotografií na Facebook a Instagram profilech Organizátora, a to na dobu neurčitou. Účastník soutěže zodpovídá za to, že pořízením a zveřejněním soutěžní fotografie nebudou porušena práva třetích osob.
 3. Jak zpracováváme osobní údaje: vaše osobní údaje můžeme ukládat a zpracovávat nebo je sdílet s jinými zpracovateli či příjemci. Aktuální seznam našich zpracovatelů naleznete na https://www.beaphar.cz/ochrana-osobnich-udaju/. Jakou dobu spravujeme vaše osobní údaje: vaše osobní údaje uchováváme viz https://www.beaphar.cz/ochrana-osobnich-udaju/. Vaše práva: podrobný popis všech vašich dále vyjmenovaných práv a způsobu, jak je uplatnit, nalezete na https://www.beaphar.cz/ochrana-osobnich-udaju/. Máte právo požadovat od nás přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu, vymazání, omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů, právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

III. Mechanismus soutěže

 1. Soutěž bude probíhat vždy v období uvedeném v oznámení příslušné soutěže.
 2. Ze všech odpovědí, které byly Účastníky vloženy jako komentáře v příslušném období, vybere Organizátor výherce. Podrobný popis zásad, dle kterých je výherce vybírán, je uveden vždy v oznámení příslušné soutěže. Počet výherců bude určen vždy v oznámení příslušné soutěže.

Výhry a jejich předání

 1. Výhry v soutěži a jejich počet bude určen vždy v oznámení o příslušné soutěži.
 2. Každý výherce bude informován o výhře na facebookových stránkách Beaphar CZ nejpozději do 5 dnů od ukončení soutěže.
 3. Výhry budou výhercům zaslány držitelem poštovní licence na výhercem uvedenou poštovní adresu v České republice nebo Slovenské republice. Při vrácení zásilky, proběhne jeden další pokus o doručení. Pokud se ani poté nepodaří zásilku doručit, okamžikem jejího předání do přepravy zpět k odesílateli zásilky zaniká nárok Účastníka na výhru.
 4. Výhry nejsou soudně vymahatelné. Výhry jsou vždy uvedeny netto, po případném odvodu srážkové daně. Ohledně práv a povinností plynoucích z těchto Obecných pravidel se použije ustanovení § 2881 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.

V. Zveřejnění pravidel

 1. Tato Obecná pravidla budou zveřejněna po celou dobu trvání soutěže v poznámce facebookové stránky Beaphar CZ na adrese: https://www.facebook.com/pg/beaphar.cz/notes/?ref=page_internal.

 

V Poděbradech dne